Vilniaus m. Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos veiklos suvestinė 2022-09-01 – 2024-02-29

Vilniaus miesto savivaldybei 2022 m. išformavus iki tol veikusią Želdynų apsaugos ir priežiūros komisiją ir sudarant naują (toliau – Želdynų komisija), miesto taryba 2022-08-24 patvirtino naujus jos nuostatus ir 11 narių sąrašą. Vilniaus miesto tarybos sprendimas įsigaliojo 2022-09-01, jį rasite čia.

Už Želdynų komisijos veiklos organizavimą Vilniaus m. savivaldybės administracijoje paskirtas atsakingas asmuo – Kraštovaizdžio architektūros poskyrio vyriausioji specialistė Giedrė Čeponytė. Komisijos pirmininku išrinktas Vytautas Budreika, komisijos pirmininko pavaduotoju – Sigitas Algis Davenis, komisijos sekretore – Milda Laužikaitė.

Nuo Želdynų komisijos patvirtinimo, 4 jos nariai komisijos veikloje niekada nedalyvavo ir / arba iškart informavo pirmininką apie savo pasitraukimą (Audrius Skridaila, Irena Noreikienė, Deimantė Rimkutė, Dainius Putinas). Kadangi po kelių narių pasitraukimo komisijos sudėtis nebuvo patvirtinta iš naujo, tai gerokai apsunkino komisijos darbą, nes tapo sudėtinga surinkti kvorumą posėdžiams.

 

Komisijos narys Pastabos
Vytautas Budreika (Miesto tarybos narys (TS-LKD), Vilniaus miesto želdynų politikos patariamosios darbo grupės pirmininkas)  

nuo 2022-09-22 šios komisijos pirmininkas

Sigitas Algis Davenis (VšĮ „Lietuvos arboristikos centras“ vadovas, arboristas) nuo 2022-09-22 šios komisijos pirmininko pavaduotojas;

dalyvavo visuose posėdžiuose, tačiau 2023-03-21 laišku išreiškė norą pasitraukti iš komisijos, dėl betikslio dalyvavimo jos veikloje

Milda Laužikaitė (asociacijos „Išsaugokime Vilniaus medžius“ atstovė) nuo 2022-09-22 šios komisijos sekretorė; dalyvavo daugumoje komisijos posėdžių;

2023-08-14 pateikė prašymą išstoti iš komisijos, dėl komisijos neveiklumo

Dainius Labeckis (deleguotas VšĮ „Lietuvos arboristikos centras“) dalyvavo daugumoje komisijos posėdžių
Irena Sakalauskaitė (kraštovaizdžio architektė) dalyvavo daugumoje komisijos posėdžių
Julija Matulytė (amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ Tvaraus apželdinimo II kurso studentė) 2023-08-09 informavo apie norą pasitraukti iš komisijos, matydama savivaldybės administracijos poreikius, bendras komisijos darbo tendencijas ir kartu pasiektus rezultatus;
Steponas Deveikis (asociacijos „Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė“ vadovas) daugumoje komisijos posėdžių nedalyvavo
Audrius Skridaila (Vilniaus universiteto Botanikos sodo direktorius, deleguotas asociacijos „Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė“)- komisijos veikloje nedalyvavo, pateikė prašymą išstoti iš komisijos 2022-11-11, argumentuodamas, jog apie savo narystę sužinojo tik oficialiai paskelbus komisijos narių sąrašą;
Irena Noreikienė (dendrologė, deleguota asociacijos „Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė“) komisijos veikloje nedalyvavo, pateikė prašymą išstoti iš komisijos 2022-11-11, argumentuodama, jog nežinojo esanti į ją įtraukta;
Deimantė Rimkutė (Miesto tarybos narė (Laisvės partija), Aplinkos ir energetikos komiteto pirmininkė) komisijos veikloje nedalyvavo
Dainius Putinas (architektas-urbanistas) – komisijos veikloje nedalyvavo

 

Nuo 2022 m. rugsėjo iki 2024 m. vasario Vilniaus m. savivaldybės administracija perdavė Želdynų komisijai ~9 prašymus įvertinti medžius, kurie buvo numatyti kirsti pagal projektus. Aktyviausiai užklausos buvo siunčiamos 2022 metais, komisijos darbo pradžioje.Iš komisijos pusės buvo surengti keli posėdžiai ir surašyti 3 protokolai su nutarimais, iš kurių tik 2 buvo pasirašyti pirmininko ir pasiekė savivaldybės administraciją (protokolus galite rasti čia). Savo ruožtu savivaldybė neteikė komisijai iš esmės jokios pagalbos; įstatymu numatytų lėšų Želdynų komisijai taip pat neskirta. Nuotoliniu arba mišriu būdu rengta ~10 posėdžių dėl želdinių, tačiau dauguma jų neįvyko, nesusirinkus kvorumui. Želdinių apžiūros surengtos <3, jose dalyvavo tik pavieniai šios komisijos nariai, apžiūrų aktų nebuvo arba jie mums nežinom.

Nuo 2023 metų Komisija naujų savivaldybės prašymų sulaukia retai (gauta pavienių laiškų), surengti keli organizaciniai susirinkimai, kurie apčiuopiamų rezultatų nedavė… Komisijos pirmininkui V. Budreikai laikantis pasyvios pozicijos, nuo 2023 m. vasaros Želdynų komisija nevykdo jokios veiklos, nauji posėdžiai nešaukiami. Dėl komisijos neveiksnumo dar 3 komisijos nariai paeiliui pateikė prašymus išstoti iš komisijos (Sigitas Algis Davenis, Milda Laužikaitė, Julija Matulytė). Taigi, nors savivaldybės dokumentuose jokių pokyčių nematyti, faktiškai Komisijoje yra likę mažuma bent kartą posėdžiuose dalyvavusių narių (4 nariai: Vytautas Budreika, Dainius Labeckis, Irena Sakalauskaitė, Steponas Deveikis).

Per visą šį laiką Vilniuje su miesto savivaldybės žinia buvo iškirsti tūkstančiai miesto medžių, kurių dauguma, kaip rodo pvz. 2018-2022 m veikusios komisijos patirtis, galėjo būti išsaugoti, pakoreguojant projektus, taikant profesionalias priemones ir pan. Savivaldybei vengiant deramai informuoti apie planuojamus darbus, vietos gyventojai ir platesnė suinteresuota visuomenė apie tai sužino kirtimų metu arba post factum.


Šiuo pranešimu norime informuoti visus, kam rūpi Vilniaus miesto želdynai:

1. Želdynų komisija prie miesto savivaldybės neveikia ir jokių sprendimų nepriiminėja.

2. Šiuo metu Vilniaus m. savivaldybės patvirtinta tvarka leidžia iš esmės bet kokį miesto želdinių šalinimą/tvarkymą planuoti ir vykdyti apeinant komisiją ir aplinkos apsauga suinteresuotą visuomenę;

3. dėl pagalbos siūlome kreiptis ne į Komisiją, o į visuomenines organizacijas, pvz. į asociaciją „Išsaugokime Vilniaus medžius“ asociacija@saugokmedi.lt, Viešojo intereso gynimo fondą https://www.vigfondas.lt/, bet svarbiausia – fiksuoti įvykius fotografuojant ir filmuojant bei viešinti visus rūpimus atvejus.

 

Dainius Labeckis, Milda Laužikaitė

 

2022 08 30 pranešimas visuomenei

Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

Asociacija „Išsaugokime Vilniaus medžius“

Pranešimas visuomenei

2022 08 30

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 08 24 patvirtino naujos sudėties patariamąją komisiją želdynų klausimais, o kartu panaikino nuo 2018 m. veikusią Visuomeninę želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (VMSA).

Savivaldybės skelbime rašoma, kad “medžių likimą mieste lems ir visuomenininkai”: https://vilnius.lt/lt/2022/08/24/medziu-likima-mieste-lems-ir-visuomenininkai/

Tokia antraštė gali sudaryti įspūdį, kad visuomenininkams suteikiama vis daugiau teisių. Iš tiesų yra kiek kitaip. Vilniuje, bent jau iki 2021 m., veikė Visuomeninė želdynų planavimo komisija prie miesto tarybos (pirmininkė J. Gadliauskienė, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/79938950c67a11e583a295d9366c7ab3) bei Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija prie VMSA (pirmininkas D. Labeckis, https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a5335a60942f11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=jpvqwpfxv). Pastarosios komisijos išvadą buvo privaloma gauti prieš išduodant leidimą tvarkyti / šalinti želdinius.

Abi komisijas sudarė išimtinai nepriklausomi visuomenės atstovai ir specialistai, tuo tarpu dabar suburtoje komisijoje dominuos su savivaldybe susiję asmenys / organizacijos. Antra vertus, šiai naujajai komisijai paliktas daugiau dekoratyvinis vaidmuo – jos kompetencija susiaurinta (palikta teisė siūlyti kirsti daugiau kaip 10 medžių ar nesiūlyti), o naujieji nuostatai leis VMSA padaliniui savo nuožiūra remtis šios komisijos siūlymais ar nesiremti. Palyginus su ankstesne tvarka, tampa akivaizdu, kad visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą ne didėja, o mažėja, tuo pačiu galima numatyti, jog mažės skaidrumo ir kontrolės.

Visuomeninei komisijai prie VMSA per kelerius veiklos metus teko vertinti tūkstančius miesto medžių ir kitokių želdinių, kuriuos norėta pašalinti. Dalį pavyko išgelbėti. Taip pat vertinome želdynus – esamus ir naujai projektuojamus parkus, skverus, alėjas, svarstėme gatvių taršos, pievų tvarkymo, želdinių priežiūros, jų apsaugos ir kitus klausimus, tarpininkavome gyventojų konfliktuose dėl želdinių, siūlėme priemones jų prevencijai ir t. t. Komisija pagal galimybes stengėsi atstovauti miestiečių interesus, propaguoti profesionalesnę želdinių priežiūrą ir apsaugą, rūpintis sumedėjusių augalų gerove, ieškojome skirtingas puses tenkinančių ir gamtą tausojančių sprendimų. Detaliau – komisijos protokoluose, kuriuos rasite šioje svetainėje.

Visuomeninė komisija nesulaukdavo atgalinio ryšio iš VMSA, vėliau paaiškėjo, kad į didžiąją dalį komisijos išvadų ir siūlymų neatsižvelgta. Taigi, daugelis medžių, kuriuos siūlėme išsaugoti ir apsaugoti, jau yra prarasti, arba dar bus, nes jie sužaloti neatsakingai tvarkant aplinką: nukapotomis šaknimis ir šakomis, nudžiovinti ledo tirpsmo natrio druskų mišiniais ir kitaip. Pagal iki 2021 m galiojusius LR teisės aktus komisijos išvados buvo privalomojo pobūdžio, tačiau ilgainiui komisija vis dažniau ignoruota, o nuo 2021 m. spalio miesto savivaldybė, remdamasi naujuoju Želdynų įstatymu, padarė visuomeninę komisiją neveiksnią – per pastaruosius 10 mėnesių į komisiją nė karto nesikreipta, tuo pat metu jokių analogiškų komisijų nekurta. Iš esmės tai reiškia, kad medžiai Vilniuje visą šį laiką tvarkomi, pjaunami (dažnai tiesiog žalojami) neatsiklausiant visuomenės – apie priimtus sprendimus vilniečiams pranešama post factum.

Šiuo pranešimu norime informuoti visuomenę, kad Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija baigia darbą kaip prie savivaldybės veikusi institucija. Taip pat informuojame, kad į naująją komisiją yra įtraukti 3 panaikintos Visuomeninės komisijos nariai, asociacija “Išsaugokime Vilniaus medžius” taip pat turės savo atstovę. Linkime sėkmės naujajai savivaldybės želdynų komisijai, o visus neabejingus kviečiame nenuleisti rankų ir toliau aktyviai dalintis mintimis, klausimais, pasiūlymais dėl želdynų ir rūpintis žaliąja aplinka.